<< Проекти

Изследване на нагласите, практиките и очакванията на потенциални и реални публики в Община Русе

Проучването цели да събере и анализира информация относно нагласите, практики и очакванията на реални и потенциални публики в Община Русе. Подобно мащабното и обхватно изследване на аудитории и тяхното културно потребление на общинско ниво не е реализирано до момента в Общината и като цяло е слабо разпространена практика извън столицата.
Целта на проекта е да запълни този дефицит на емпирично знание и да предложи данни и доказателства, на които да стъпят бъдещи общински политики и инициативи в сферата на културата. От друга страна, изследването може да послужи и като инструмент за ориентиране действията на културните институти и организации на територията на Община Русе, които разполагат с ограничени възможности и средства за проучване на своите аудитории.
Анализът е поредната стъпка от поредица изследователски практики, които Сдружение „Стенд Арт“ реализира в рамките на Община Русе във връзка с доброто управление на културни политики на местно ниво, културното потребление и участие.

Проектът е финансиран от Национален фонд „Култура“ по програма „Публики“ ’22.
Партньори по проекта са Община Русе и ДТ „Сава Огнянов“ Русе.

Анализ на резултатите от представително количествено изследване на нагласите, практиките и очакванията на потенциални и реални публики в Община Русе

Едномерни разпределения (графики)

Двумерни разпределения (графики) по населено място

Двумерни разпределения (графики) по пол

Двумерни разпределения (графики) по възраст

Двумерни разпределения (графики) по образование

Въпросник използван в изследването

Стратегия за привличане на публики

Финансираща организация
Програма "Публики" 2022 на Национален фонд "Култура"