<< Проекти

Развитие и управление на културния сектор в Община Русе

Сдружение „Стенд Арт“ проведе качествено проучване, финансирано по общинската програма „Култура“, в рамките на което са реализирани дълбочинни интервюта с представители на неправителствения сектор, културните институти, бизнеса, местната власт и самоуправление в Община Русе. Резултатите от изследването са представени в анализ, придружен с препоръки към местната власт за оптимизиране процесите на управление на културните политики.

Анализ и препоръки

Финансираща организация
Програма "Култура" на Община Русе